Geen voorkoming van dubbele belasting

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden ECLI:NL:GHARL:2019:1505 Als iemand in het buitenland actief wordt met zijn of haar onderneming of in het buitenland gaat werken, is de kans groot dat zowel Nederland als het andere land belasting zullen willen heffen. Omdat dubbele belastingheffing nadelig zal zijn en mensen dus minder snel in het buitenland activiteiten zullen ondernemen, heeft Nederland een… Read More

Terechte informatiebeschikkingen voor Limited’s met in Nederland wonende dga’s

Rechtbank Zeeland-West-Brabant ECLI:NL:RBZWB:2018:3659 De informatiebeschikking De belastingdienst/inspecteur heeft het wettelijk recht informatie op te vragen bij belastingplichtigen. Dat recht heeft hij bij iedereen, bij natuurlijke personen maar zeker ook bij rechtspersonen. Vervolgens is iedereen wettelijk verplicht antwoord te geven, mits de vragen inderdaad van belang zijn voor de belastingheffing van degene aan wie de vragen… Read More

EU Richtlijn Mandatory Disclosure

Drs. M. Nieuweboer is docent Vennootschapsbelasting, Internationaal Belastingrecht en Europees Belastingrecht aan de Universiteit Leiden en doet promotieonderzoek naar de beginselen van internationale belastingontwijking. Op verzoek is van onderstaande tekst ook een pdf versie beschikbaar met diverse toelichtingen en verwijzingen naar andere literatuur en bronnen. In de strijd tegen agressieve belastingontwijking en belastingontduiking heeft de… Read More

Erven blote eigendom van een buitenlandse woning

Erven van bloot eigendom buitenlands pand In testamenten is vaak een zogenoemde vruchtgebruiksituatie opgenomen. Als iemand overlijdt, verkrijgt de langstlevende partner een vruchtgebruik op de nalatenschap of op bepaalde bestanddelen van de nalatenschap. Zo kan de partner bijvoorbeeld het vruchtgebruik krijgen op de woning of een buitenlandse vakantiewoning. De kinderen (of andere erfgenamen) erven dan… Read More