Algemene voorwaarden versie 2018/02, d.d. 22 mei 2018

Algemene voorwaarden welke van toepassing zijn op door RPD Fiscaal BV, mede handelend onder de naam Minerva Tax Consultants, handelsregisternummer 29045291 en daarmee gelieerde rechtspersonen (hierna gezamenlijk alsmede ieder afzonderlijk te noemen: RPD) uitgevoerde diensten, opdrachten en werkzaamheden.

1. Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1          Opdracht: een overeenkomst van opdracht in de zin van artikel 7:400 e.v. BW, waarbij de opdrachtnemer zich jegens de opdrachtgever verbindt om ten behoeve van opdrachtgever en daarmee gelieerde organisaties en/of rechtspersonen werkzaamheden te (doen) verrichten. De overeenkomst van opdracht kan zowel schriftelijk als per e-mail worden vastgelegd en bevat (onder meer) een beschrijving van de te verrichten werkzaamheden.

1.2          Werkzaamheden: het ten behoeve van een opdrachtgever, leveren van een bijdrage aan het vaststellen, analyseren en oplossen van vraagstukken van financiële, juridische, fiscale, bestuurlijke, beleidsmatige, organisatorische en functionele aard, die zich binnen en/of met betrekking tot een bedrijf en/of organisatie en/of tussen (gelieerde) bedrijven voordoen of zouden kunnen gaan voordoen, een en ander in de ruimste zin van het woord.

1.3          Opdrachtgever: de rechtspersoon en/of natuurlijke persoon die zelfstandig dan wel gezamenlijk als wederpartij van opdrachtnemer een overeenkomst heeft gesloten tot het (doen) uitvoeren van een opdracht.

1.4          Opdrachtnemer: RPD die de opdracht als bedoeld in 1.2 als opdrachtnemer heeft aanvaard of een aan een mogelijke opdracht voorafgaande offerte, opdrachtbevestiging, indicatie van werkzaamheden of aanbod heeft uitgebracht.

1.5          Opdrachtuitvoerder: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die namens RPD belast is met de uitvoering van de opdracht. Opdrachtuitvoerder is uitdrukkelijk niet opdrachtnemer.

1.6          Partijen: de opdrachtgever en opdrachtnemer gezamenlijk.

 

2. Algemeen

2.1          Alle opdrachten worden met terzijdestelling van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door RPD. Opdrachtuitvoerder voert zijn of haar werkzaamheden niet zelfstandig doch uitsluitend namens c.q. ten behoeve van RPD uit.

2.2          Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van al degenen, inclusief opdrachtuitvoerder die voor RPD werkzaam zijn.

2.3          Ingeval enige bepaling in deze algemene voorwaarden strijdig is met enige bepaling in een schriftelijke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer prevaleren ingeval van strijdigheid de bepalingen in die schriftelijke overeenkomst.

 

 

3. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

3.1          Alle bedingen in deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gedane aanbiedingen, werkzaamheden en offertes van RPD en op alle overeenkomsten tot opdracht strekkend tot het verrichten van werkzaamheden voor opdrachtgever met inbegrip van alle daaruit voortvloeiende dan wel daarmee samenhangende overeenkomsten tussen RPD en de opdrachtgever, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

3.2           Van deze algemene voorwaarden kan slechts bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken.

3.3          Indien enig beding in deze algemene voorwaarden of in de overeenkomst nietig is, blijft de overeenkomst voor het overige in stand en zal het betreffende beding in overleg tussen partijen worden vervangen door een beding dat de strekking van het oorspronkelijke beding zo veel mogelijk benadert. De vervangende bepaling heeft alsdan terugwerkende kracht tot en werking vanaf het moment waarop de Opdracht is aangevangen of overeengekomen dan wel het eerdere moment waarop de werkzaamheden zijn aangevangen.

3.4          Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid en op basis van eventuele toekomstige wetswijzigingen de plicht om deze algemene voorwaarden aan te passen. Opdrachtnemer stuurt de aangepaste algemene voorwaarden naar Opdrachtgever waarna de gewijzigde algemene voorwaarden in de plaats treden van de algemene voorwaarden zoals die tot dat moment van toepassing waren. Opdrachtgever kan zich tot één maand na ontvangst van de gewijzigde algemene voorwaarden onder opgaaf van redenen verzetten tegen wijziging van de algemene voorwaarden, in welk geval Partijen in overleg treden over de noodzaak tot wijziging van de algemene voorwaarden. Tegen wijzigingen die voortvloeien uit op Opdrachtnemer dwingendrechtelijke van toepassing zijnde wettelijke bepalingen kan Opdrachtgever zich niet verzetten.

 

4. Uitgangspunten

4.1          RPD staat in voor de integriteit van haar handelen, dient ten opzichte van de opdracht en de opdrachtgever (des)kundig te handelen, dient zijn professionele en relationele onafhankelijkheid te waarborgen, vermijdt dat in de opdracht andere belangen dan die van de opdracht zelf een rol spelen en verplicht zich ertoe de opdrachtgever op zijn handelwijze (goed opdrachtgeverschap) aan te spreken. RPD betoont zich een betrouwbare partner door afspraken op tijd en volledig na te komen.

4.2          De opdrachtgever is oprecht in de (voor)gesprekken met RPD over de aard van de werkzaamheden en verstrekt open, juiste, volledige en valide informatie die relevant is voor de aanvaarding en uitvoering van de werkzaamheden door RPD.

4.3          De opdrachtgever verstrekt informatie gevraagd en ongevraagd indien deze in redelijkheid nodig is om de opdracht goed en doelmatig te kunnen uitvoeren.

4.4          De opdrachtgever stelt zich als een betrouwbare partner op door afspraken op tijd en volledig na te komen, inclusief het betalen van de facturen.

 

 

 

5. Totstandkoming overeenkomst van opdracht

5.1          De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door partijen ondertekende opdracht-bevestiging en de op basis van wet- en regelgeving noodzakelijke gegevens en informatie door de opdrachtnemer zijn ontvangen.

5.2          De overeenkomst is de schriftelijke wilsovereenstemming tussen de opdrachtgever en RPD die daar waar van toepassing de volgende afspraken over de inhoud en uitvoeringsvoorwaarden van de opdracht bevat:

–          een omschrijving van de inhoud en begrenzing van de opdracht;

–          het beoogde doel van de opdracht;

–          (het deel van) de organisatie waarop de opdracht betrekking heeft;

–          wederzijdse organisatorische verhoudingen en gezamenlijke werkwijzen;

–          de beperkingen van de opdrachtuitvoering;

–          de keuze van de door RPD in te zetten opdrachtuitvoerders en door de opdrachtgever in te zetten medewerkers alsmede de aanwijzing van een projectleider en contactpersonen;

–          de procedure(s) voor de beheersing van het proces van werkzaamheden;

–          de instanties, groepen of personen aan wie voorafgaand, tijdens en na de opdracht informatie dient te worden verschaft dan wel waaraan toestemming dient te worden gevraagd;

–          een indicatie van de tijdsduur die nodig is voor de uitvoering van de opdracht, de fasering van de tijdsduur en de wijze van handelen indien de werkelijke duur afwijkt van de indicatie;

–          de bepaling van de persoon of personen (DMU) aan wie RPD verantwoording aflegt en aan wie en op welke wijze wordt gerapporteerd over het verloop van de opdracht;

–          de honoreringsgrondslag en de wijze van facturering;

–          de handelwijze bij inschakeling van derden en de facturering daarvan;

–          de eigendoms- en (auteurs)rechten;

 

6. Terbeschikkingstelling van informatie, medewerkers en werkruimte ten behoeve van een praktische uitvoering van de opdracht

6.1          De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan RPD aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig en volledig in de vorm en op de wijze als gevraagd aan RPD worden verstrekt. Opdrachtgever verstrekt in ieder geval alle informatie die noodzakelijk is voor Opdrachtnemer om te kunnen voldoen aan de op haar rustende wettelijke verplichtingen tot identificatie en tot vaststelling van degenen die dienen te worden aangemerkt als de zogenoemde Ultimate Beneficial Owner (UBO). Daaronder wordt of worden in ieder geval verstaan die personen welke een direct of indirect belang van 25% of meer hebben bij de opdrachtgever of aan opdrachtgever gelieerde entiteiten, indien dat rechtspersonen zijn.

6.2           Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens en informatie niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan RPD zijn verstrekt, heeft RPD het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

6.3          Opdrachtgever is gehouden RPD onverwijld te informeren over feiten en omstandigheden die in verband met de uitvoering van de opdracht van belang kunnen zijn. Opdrachtgever dient Opdrachtnemer onverwijld te informeren indien de UBO van opdrachtgever of daarmee gelieerde entiteiten wijzigt, zowel indien die wijziging betrekking heeft op de juridische dan wel de economische belanghebbende bij genoemde entiteiten.

6.4          Opdrachtgever staat in voor de juistheid, de volledigheid en de betrouwbaarheid van de door of namens hem aan RPD verstrekte gegevens en informatie.

 

7. Geheimhouding

7.1          RPD dient voor de uitvoering van de werkzaamheden kennis te nemen van diverse informatie. Dit kan zowel informatie betreffen die RPD wettelijk dient te hebben alvorens aan de uitvoering van de opdracht te beginnen alsmede informatie die nodig is om de overeengekomen werkzaamheden uit te kunnen voeren. RPD kan bezien in het licht van de terminologie van de Algemene Verordening Gegevensverwerking, zowel verwerkingsverantwoordelijk zijn als verwerker. Veelal zal RPD verwerker zijn. Tot de te verzamelen en vast te leggen informatie behoren persoonsgegevens, zoals onder meer naam, adres en woonplaats, maar ook identiteitsbewijzen en burgerservicenummers als fiscale nummers. RPD kan tevens kennis dragen van bijvoorbeeld testamenten en medische gegevens. Testamenten en medische gegevens zullen slechts bij hoge uitzondering door RPD worden bewaard en alleen voor zover een testament noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden. RPD draagt er zorg voor deze laatste gegevens zo spoedig als in redelijkheid mogelijk is te vernietigen.

7.2          RPD draagt zorg voor, in redelijkheid, optimale beveiliging van de door haar bewaarde gegevens, zulks zowel langs fysieke weg, zoals door middel van afgesloten dossiers en alarmsystemen, als langs elektronische weg, zoals door middel van dubbele autorisatie, firewalls, anti-virusprogramma’s en elektronische versleuteling van bestanden. Indien RPD constateert dat persoonsgegevens en financiële gegevens in handen van onbevoegde derden zijn gekomen, stelt RPD de autoriteit bescherming persoonsgegevens, opdrachtgever en eventuele individuen waarop die gegevens betrekking hebben, daarvan binnen de vigerende wettelijke termijnen op de hoogte.

7.3          RPD draagt er zorg voor dat de door haar bewaarde gegevens worden bewaard binnen de Europese Economische Ruimte en maakt slechts gebruikt van professionele partijen van onweersproken kwaliteit die die garanties bieden.

7.4          RPD neemt jegens derden die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken zorgvuldigheid en geheimhouding in acht van alle vertrouwelijke gegevens dan wel concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtgever die hem in het kader van de opdracht ter kennis is gekomen, tenzij op RPD een wettelijke of beroepsplicht rust tot openbaarmaking, RPD zich voor de (tucht)rechter moet verdedigen, de opdrachtgever RPD van de geheimhoudingsplicht heeft ontheven of de informatie via openbare bronnen verkregen is dan wel verkrijgbaar is of zou zijn geweest. RPD neemt alle in het kader van de opdracht noodzakelijke voorzorgsmaatregelen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. RPD verplicht zich volledig te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming alsmede dat haar werknemers en door RPD ingeschakelde derden daaraan eveneens volledig zullen voldoen.

7.5          De opdrachtgever mag, zonder toestemming van RPD, aan derden geen mededeling doen over de aanpak, de werkwijze, de inhoud van adviezen of opinies van RPD, noch zijn rapportage of ander al dan niet schriftelijk materiaal ter beschikking stellen of anderszins openbaar maken, tenzij op opdrachtgever een wettelijke of beroepsplicht tot openbaarmaking rust.

7.6          RPD gebruikt de gegevens niet anders dan noodzakelijk voor de uitvoering van de Overeenkomst. Het gebruik vindt plaats volgens en voor zover nodig volgens de overeenkomst, tenzij de Opdrachtnemer op grond van de wet- of regelgeving verplicht is om anders te handelen (bijvoorbeeld bij het maken van een afweging of een melding van een “ongebruikelijke transactie” moet worden gedaan in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft). In alle gevallen prevaleren op Opdrachtnemer toepasselijke wettelijke verplichtingen boven hetgeen in de overeenkomst met Opdrachtgever is overeengekomen. De gegevens worden alleen ter beschikking gesteld van die personen welke betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst.

7.7          Opdrachtgever kan eenmaal per jaar inzicht krijgen in de met betrekking tot haar bewaarde gegevens alsmede de toepasselijke beveiligingsmaatregelen.

7.8          Indien Opdrachtnemer op grond van een wettelijke bewaarplicht bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers waarop of waarin zich Gegevens bevinden gedurende een wettelijke termijn moet bewaren, dan zal Opdrachtnemer zorgdragen voor de vernietiging van deze gegevens of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers na beëindiging van de wettelijke bewaarplicht, doch slechts indien deze gegevens niet van belang zijn voor (toekomstige) werkzaamheden van Opdrachtnemer of Verwerker. Indien en zodra geen (potentieel) belang meer bestaat bij het bewaren van bepaalde gegevens en/of documenten, computerdisks of andere gegevensdragers als hiervoor bedoeld voor toekomstige werkzaamheden van Opdrachtnemer of Verwerker worden deze vernietigd. Vernietiging zal niet plaatsvinden voor zover de hiervoor genoemde gegevens noodzakelijk zouden zijn voor de beoordeling van een eventuele schade. De kosten van het verzamelen en overdragen van Persoonsgegevens bij het eindigen van de Onderliggende opdracht zijn voor rekening van de Opdrachtgever. Datzelfde geldt voor de kosten van de vernietiging van de Persoonsgegevens. Als de Opdrachtgever als Verantwoordelijke daarom vraagt dan geeft de Opdrachtnemer daarover vooraf een kosteninschatting.

7.9          Bij beëindiging van de Overeenkomst tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan opdrachtgever aan RPD verzoeken om alle documenten, computerdisks en andere gegevensdragers, waarop of waarin zich gegevens bevinden, te retourneren aan Verantwoordelijke, voor rekening van Verantwoordelijke. In geval van retournering zal Verwerker de gegevens verstrekken in de vorm zoals bij Verwerker aanwezig. Opdrachtnemer en Verwerker kunnen kopieën daarvan behouden voor zover dat noodzakelijk is op grond van op Opdrachtnemer en/of Verwerker rustende wettelijke verplichtingen of ten behoeve van enig gerechtvaardigd belang voor Opdrachtnemer en/of Verwerker, bijvoorbeeld in het kader van de beoordeling van de zorgplicht of aansprakelijkheid van Opdrachtnemer en/of Verwerker.

7.10      Opdrachtnemer zal uitsluitend een kopie van de Persoonsgegevens bewaren als zij hiertoe op grond van wet- of (beroeps)regelgeving gerechtigd of verplicht zijn dan wel daartoe zijn gehouden om te kunnen aantonen dat zij aan haar (wettelijke) verplichtingen heeft voldaan.

8. Intellectueel eigendom

8.1          Modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software en overige producten van de geest die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht dan wel in het advies of onderzoeksresultaat zijn opgenomen, zijn en blijven het eigendom van RPD, voor zover deze niet reeds aan derden toekomen. Openbaarmaking, verder gebruik of verdere verspreiding kan derhalve alleen geschieden na toestemming van RPD.

8.2          De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

 

9. Werkwijze

9.1          De opdracht wordt naar beste inzicht en vermogen alsmede naar de eisen van professionaliteit en goed opdrachtnemerschap uitgevoerd door of namens RPD.

9.2          De verplichting als bedoeld in 9.1 heeft het karakter van een inspanningsverplichting, omdat het bereiken van het beoogde resultaat niet kan worden gegarandeerd, tenzij RPD en de opdrachtgever vóór het aanvaarden van de opdracht expliciet en schriftelijk overeenstemming bereiken over het te behalen resultaat en indien tussen partijen vaststaat dat de omschrijving van het te behalen resultaat slechts voor één uitleg vatbaar is en het resultaat objectief vast te stellen is (resultaatverplichting). Het resultaat moet door RPD te beïnvloeden zijn en vooraf duidelijk bepaalde parameters bevatten. Indien de schriftelijke resultaatverplichting niet aan de voorgaande cumulatieve vereisten voldoet, komt aan de opdrachtgever geen beroep toe op de eventueel overeengekomen resultaatverplichting van RPD. Hetzelfde geldt indien het resultaat buiten de invloed van RPD om niet wordt bereikt.

9.3          RPD kan, na overleg met de opdrachtgever, één of meer opdrachtuitvoerders vervangen. De wijziging mag de kwaliteit van de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden niet verminderen, noch de continuïteit van de opdracht ongunstig beïnvloeden. Een wijziging van opdrachtuitvoerders kan natuurlijk ook op verzoek van de opdrachtgever in overleg met RPD plaatsvinden.

9.4          Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever of door RPD geschiedt uitsluitend in onderling overleg. RPD mag evenwel zonder overleg belastingadviseurs met een specifieke expertise inhuren welke noodzakelijk is voor de uitvoering van de werkzaamheden.

9.5          De opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning en de kosten van de opdracht kunnen worden gewijzigd, indien partijen tussentijds overeenkomen de aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht dan wel de daaruit voortvloeiende revitalisatie werkzaamheden uit te breiden of te wijzigen. Dit vormt aanleiding tot (impliciet/expliciet) tussentijdse aanpassing van de reeds eerder overeengekomen opdrachtbevestiging.

9.6          Indien tussentijdse wijziging in de opdracht of opdrachtuitvoering noodzakelijk wordt door toedoen van de opdrachtgever, dient RPD de noodzakelijke aanpassingen aan te brengen, indien de kwaliteit van de dienstverlening dit vergt. Indien een dergelijke aanpassing leidt tot meerwerk, wordt dit als een aanvullende opdracht aan opdrachtgever bevestigd. Indien opdrachtgever na daartoe schriftelijk gemaand te zijn niet binnen veertien dagen tot bevestiging door haar overgaat, is RPD gerechtigd de overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst te beëindigen zonder tot enige schadevergoeding jegens opdrachtgever gehouden te zijn.

 

10. Duur en afsluiting van de opdracht

10.1      De duur van de opdracht kan behalve door de inspanning van RPD worden beïnvloed door allerlei factoren, zoals de kwaliteit van de informatie die RPD verkrijgt en de medewerking die wordt verleend. RPD kan dan ook niet van tevoren exact aangeven hoe lang de doorlooptijd voor het uitvoeren van de opdracht zal zijn. Termijnen waarbinnen werkzaamheden dienen te zijn voltooid, zijn daarom alleen fatale termijnen indien dat schriftelijk is overeengekomen. Overige genoemde termijnen vormen slechts een indicatie.

10.2      In financiële zin is de opdracht afgesloten, zodra de eindafrekening door de opdrachtgever is goedgekeurd. De opdrachtgever dient RPD ingeval van betwisting van een deel of het geheel van de factuur of van de kwaliteit van de verrichte werkzaamheden binnen een termijn van dertig dagen na dagtekening van de eindafrekening te berichten. Indien de opdrachtgever niet binnen deze termijn reageert, wordt de eindafrekening geacht te zijn goedgekeurd.

 

11. Tussentijdse beëindiging van de opdracht

11.1      Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de overeenkomst van opdracht en eventuele latere additionele overeenkomsten. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekend gemaakt. RPD dan wel de opdrachtgever mogen van de bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan de invloed van de beëindigende partij onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen, voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet kan worden gevergd.  RPD behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever indien mogelijk en onder voorbehoud de voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend voortdurende kosten van door RPD ten behoeve van de werkzaamheden ingezette opdrachtuitvoerders, worden deze in rekening gebracht aan opdrachtgever en is deze gehouden deze aan RPD te voldoen. In geval van een resultaatafhankelijk beloning zal er tevens beëindigingsschade in rekening worden gebracht (nl. verschil tussen kostenvergoeding en beoogd resultaat dat door tussentijds afbreken niet kan worden bereikt).

11.2      Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surseance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander met behoud van rechten, waaronder een schadevergoeding ter zake van resultaat afhankelijk commitment.

12. Honorarium

12.1      De werkzaamheden en het daaraan toe te kennen honorarium dan wel de methodiek waarlangs dat honorarium wordt vastgesteld, dienen in de overeenkomst met de opdrachtgever duidelijk te worden opgenomen. RPD dient zich er dan van te vergewissen dat hiermee het belang van de opdrachtgever is gediend en de eigen onafhankelijkheid gewaarborgd blijft. Het honorarium van Opdrachtnemer bedraagt, tenzij anders overeengekomen, € 325 per uur voor de heer R.P. van den Dool en € 250 voor de overige personen die werkzaam zijn ten behoeve van de uitvoering van de opdracht, alle bedragen exclusief de eventueel in rekening te brengen omzetbelasting. Genoemde tarieven kunnen per 1 januari van ieder jaar worden verhoogd met de mutatie in de prijsindex zoals die voor consumentenprijzen wordt vastgesteld en betrekking heeft op het aan die 1 januari voorafgaande kalenderjaar.

12.2      Met betrekking tot de kostenramingen staat in de overeenkomst expliciet aangegeven of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdrachtgebonden kosten. Als dit niet het geval is, zijn laatstgenoemde kosten daarin wel begrepen en kunnen deze niet afzonderlijk in rekening worden gebracht. Voor zover deze kosten niet zijn inbegrepen, kunnen ze afzonderlijk worden berekend. In het honorarium zijn geen rentekosten opgenomen, tenzij in de overeenkomst anders is aangegeven.

12.3      Het honorarium van RPD, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt per maand doch eventueel per kwartaal, per jaar en/of na volbrenging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever in rekening gebracht, tenzij de opdrachtgever en RPD hierover andere afspraken hebben gemaakt. Over alle door de opdrachtgever aan RPD verschuldigde bedragen wordt de omzetbelasting afzonderlijk in rekening gebracht.

 

13. Betalingsvoorwaarden

13.1      Betaling door de opdrachtgever dient, zonder aftrek, korting of schuldverrekening, te geschieden binnen de overeengekomen termijnen, doch in geen geval later dan dertig dagen na factuurdatum. Betaling dient te geschieden door middel van overmaking ten gunste van een door RPD aan te wijzen bankrekening.

13.2      Indien de opdrachtgever niet binnen dertig dagen na factuurdatum heeft betaald, is RPD gerechtigd, nadat hij de opdrachtgever ten minste eenmaal heeft aangemaand te betalen, zonder nadere ingebrekestelling en onverminderd de overige rechten van RPD, vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening.

13.3      Alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten, die RPD maakt als gevolg van de niet-nakoming door de opdrachtgever van diens betalingsverplichtingen, komen ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden tenminste gesteld op 15% van het honorarium voor zover dat niet tijdig is betaald. Wettelijke beperkingen in de hoogte van de incassokosten worden daarbij in acht genomen.

13.4      Indien de financiële positie of het betalingsgedrag van de opdrachtgever naar het oordeel van RPD daartoe aanleiding geeft, is RPD gerechtigd van de opdrachtgever te verlangen, dat deze onverwijld (aanvullende) zekerheid stelt in een door RPD te bepalen vorm. Indien de opdrachtgever nalaat de verlangde zekerheid te stellen, is RPD gerechtigd, onverminderd zijn overige rechten, de verdere uitvoering van de overeenkomst onmiddellijk op te schorten en is al hetgeen de opdrachtgever aan RPD uit welke hoofde ook verschuldigd is direct opeisbaar.

13.5      In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers hoofdelijk verbonden voor de betaling van het factuurbedrag ongeacht de tenaamstelling van de declaratie.

 

14. Het aantrekken of in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht of binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij dat betrokken is (geweest) bij de opdracht, in dienst nemen of anderszins voor hem of een ander werkzaam laten zijn, dan in goed overleg met en akkoord van de wederpartij.

 

 

15. Klachten

15.1      Een klacht over verrichte werkzaamheden of een factuurbedrag dient binnen dertig dagen na verzending van de stukken of de informatie waarover de opdrachtgever klaagt, dan wel, indien opdrachtgever aantoont dat hij de tekortkoming redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken binnen dertig dagen na ontdekking van de tekortkoming, schriftelijk aan RPD kenbaar te worden gemaakt. Overschrijding van deze termijn leidt tot verval van aanspraken.

15.2      Een klacht schort de betalingsverplichting van opdrachtgever niet op, tenzij en voor zover RPD aan opdrachtgever te kennen heeft gegeven dat het de klacht gegrond acht.

15.3      In geval van een terechte klacht heeft RPD de keuze tussen het kosteloos verbeteren of het opnieuw verrichten van de desbetreffende werkzaamheden dan wel het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht dan wel aanpassing van het factuurbedrag.

 

16. Aansprakelijkheid

16.1      RPD is aansprakelijk voor de tekortkomingen in de uitvoering van de opdracht, voor zover deze het gevolg zijn van het niet in acht nemen door RPD van de zorgvuldigheid, de (des)kundigheid dan wel de professionaliteit waarop in het kader van de betrokken opdracht mag worden vertrouwd, zulks te beoordelen naar het tijdstip waarop de werkzaamheden zijn verricht.

16.2      De aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door de tekortkomingen wordt beperkt tot het bedrag van het honorarium dat RPD voor zijn werkzaamheden in het kader van die opdracht heeft ontvangen. Opdrachtgever ziet er uitdrukkelijk vanaf naderhand in rechte het hiervoor bedoelde maximum te betwisten.

16.3      Bij opdrachten die een langere doorlooptijd dan een half jaar hebben, wordt het in 16.2 genoemde maximum verder beperkt tot maximaal het declaratiebedrag over de laatste zes maanden.

16.4      Eventuele aanspraken van de opdrachtgever in hier bedoelde zin dienen binnen één jaar na het ontdekken van de schade te zijn ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever zijn rechten heeft verwerkt.

16.5      Indien de onder 16.2 en 16.3 genoemde maximale aansprakelijkheid onverbindend zou zijn, wordt de aansprakelijkheid van RPD beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar wordt uitgekeerd onder de werking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering. RPD draagt zorg voor een afdoende dekking.

 

17. Overige bepalingen

17.1      Op elke overeenkomst tussen opdrachtgever en opdrachtnemer is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

17.2      Geschillen omtrent de uitvoering van de opdracht worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegd rechterlijke instantie binnen het Arrondissement waarbinnen Rotterdam valt.

17.3      Indien tot de werkzaamheden mede werkzaamheden van bijvoorbeeld juridische of fiscale aard behoren waarvoor binnen de specifieke beroepsgroep die dergelijke werkzaamheden verricht afzonderlijke voorwaarden zijn opgesteld door de relevante beroepsorganisatie, kan RPD voorafgaande aan de aanvang van die werkzaamheden aanvullende voorwaarden stellen voor de uitvoering van die werkzaamheden.